Phó Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Bà Trần Thị Diệu Yến

Kinh Nghiệm

‘- 2013-2019: Coodinator – Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam
– 2020 – 6/2021: Phụ trách Hành chính Nhân sự – Công ty TNHH Kỹ thuật Mesco
– 7/2021 – 12/2022: Trưởng nhóm Tuyển dụng – Công ty CP Công nghệ Cyber Eye
– 1/2023 – Nay: Phó Trưởng phòng Hành chính Nhân sự – Công ty CP Công nghệ Cyber Eye