Ngành bảo hiểm ô tô đang phát triển nhanh chóng, vì vậy việc bóc tách thông tin, dữ liệu bảo hiểm ô tô trở lên quan trọng hơn để cơ quan chính quyền dễ dàng kiểm soát.

 • Hệ thống được triển khai trên môi trường của PTI.
  • Server triển khai gồm OCR Server (Window Server), Proxy Server (Linux Ubuntu)
  • Các hạng mục triển khai gồm
   • AX Service (Dịch vụ OCR của CE Tech)
   • Restfull API Service
   • Proxy (Cập nhật cấu hình cho Nginx)
  • Đầu vào là hóa đơn do PTI cung cấp dưới dạng file ảnh (bao gồm bảo hiểm ô tô bắt buộc, tự nguyện)
  • Kết quả đầu ra là API. CE Tech cung cấp tài liệu để PTI tiến hành tích hợp API vào phần mềm nghiệp vụ.

 • Các trường dữ liệu đã được nhận dạng và trích xuất và đã được cung cấp qua API, cụ thể:
  • Liên quan đến bảo hiểm ô tô bắt buộc

  • Liên quan đến bảo hiểm ô tô tự nguyện