• Hệ thống được triển khai trên môi trường cloud của CE Tech.
    • Đầu vào là hóa đơn do TPBank cung cấp dưới dạng file pdf (bao gồm hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử)
    • Kết quả đầu ra là API. CE Tech cung cấp tài liệu tích hợp API để sử dụng và khai thác dịch vụ nhận dạng và bóc tách
  • Các trường dữ liệu đã được nhận dạng và trích xuất, cụ thể:
    • Các thông tin cần nhận dạng với hóa đơn giấy
STT Danh mục Loại dữ liệu Ghi chú
1 Đơn vị bán hàng Text Trong trường hợp có dấu đề lên
Cần lấy thông tin đơn vị bán hàng trên dấu đỏ
2 Mã số thuế đơn vị bán Text MST người bán 10 với tổng công ty hoặc 13 chữ số với chi nhánh/ đơn vị trực thuộc
Trong trường hợp có dấu đề lên
Cần lấy thông tin mã số thuế trên dấu đỏ
3 Mẫu số Text Mẫu số bao gồm 11 ký tự
4 Ký hiệu Text Ký hiệu bao gồm 6 ký tự
5 Số hóa đơn Number Gồm 7 chữ số
6 Ngày hóa đơn Text
7 Đơn vị mua hàng Text Ngân hàng thương mai cổ phần Tiên Phong hoặc Ngân hàng TMCP Tiên Phong
8 Mã số thuế đơn vị mua hàng Text 0102744865
9 Địa chỉ đơn vị mua Text Tòa nhà TPBank, 57 Lý Thường Kiệt, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
10 Tên hàng hóa dịch vụ Text Chỉ lấy tên hàng hóa dịch vụ theo dòng đầu tiên
11 Tiền hàng Number Tiền hàng trước thuế
12 Tiền thuế Number Tiền VAT
13 Tổng số tiền thanh toán Number
  • Tiền hàng sau thuế

 

    • Các thông tin cần nhận dạng với hóa đơn điện tử
STT Danh mục Loại dữ liệu Ghi chú
1 Đơn vị bán hàng Text
2 Mã số thuế đơn vị bán Text MST người bán 10 với tổng công ty hoặc 13 chữ số với chi nhánh/ đơn vị trực thuộc
3 Mẫu số Text Mẫu số bao gồm 11 ký tự
4 Ký hiệu Text Ký hiệu bao gồm 6 ký tự
5 Số hóa đơn Number Gồm 7 chữ số
6 Ngày hóa đơn Text
7 Đơn vị mua hàng Text Ngân hàng thương mai cổ phần Tiên Phong hoặc Ngân hàng TMCP Tiên Phong
8 Mã số thuế đơn vị mua hàng Text 0102744865
9 Địa chỉ đơn vị mua Text Tòa nhà TPBank, 57 Lý Thường Kiệt, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
10 Tên hàng hóa dịch vụ Text Chỉ lấy tên hàng hóa dịch vụ theo dòng đầu tiên
11 Tiền hàng Number Tiền hàng trước thuế
12 Tiền thuế Number Tiền VAT
13 Tổng số tiền thanh toán Number Tiền hàng sau thuế
14 Website tra cứu hóa đơn Text Xuất hiện ở cuối trang
15 Mã tra cứu hóa đơn Text Xuất hiện ở cuối trang