Kinh Nghiệm ‘- 2013-2019: Coodinator – Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam – 2020 – 6/2021: Phụ trách Hành chính Nhân sự – Công ty TNHH Kỹ thuật...
  • 03/03/2021
  • 0 Comments