CÔNG NGHỆ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

CÔNG NGHỆ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

431 Views

Phân tích Dữ liệu là một quá trình kiểm tra, làm sạchchuyển đổi và mô hình hóa dữ liệu với mục tiêu khám phá thông tin hữu ích. Sử dụng AI để:

  • Phân tích dữ liệu kinh doanh, phân tích thống kê các yếu tố ảnh hưởng chính đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, dự báo kết quả kinh doanh kỳ tiếp theo.
  • Phân nhóm khách hàng, người dùng thành các nhóm khác nhau để có chế độ chăm sóc khách hàng hợp lý.
  • Tự động gợi ý các sản phẩm cho khách hàng.
  • Dự báo tín dụng khách hàng, dự đoán tự động xem khách hàng có khả năng nợ xấu không, cảnh báo tự động khi khách hàng rơi vào khả năng nợ xấu.
  • Dự đoán giá cả nhà đất, chứng khoán,…
  • Hệ thống hỗ trợ quản lý HRM doanh nghiệp:  Gợi ý nhân sự trong doanh nghiệp có thể đảm nhận tốt một công việc được chỉ định, hỗ trợ gợi ý mức lương cho nhân sự trong doanh nghiệp tự động phù hợp với mức lương doanh nghiệp chi trả,…
  • Đưa ra được các thông tin trợ giúp doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Ưu điểm nổi bật:

  • Các mô hình AI hỗ trợ tự động nhiều tác vụ quan trọng cho doanh nghiệp: gợi ý sản phẩm, chăm sóc quảng cáo khách hàng theo nhóm, dự báo khả năng mua bán khách hàng,…
  • Cơ chế học máy cho kết quả dự đoán, đánh giá nhanh chóng, độ chính xác > 90%.